Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE   Hit Larix d.d.

V družbi Hit Larix d.d. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato spoštujemo zasebnost naših strank in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe.

Predmetno besedilo je namenjeno vaši seznanitvi s politiko družbe Hit Larix d.d. v zvezi z varstvom osebnih podatkov naših strank ter seznanitvi z pravicami posameznikov, v zvezi s katerimi obdelujemo osebne podatke, glede varstva osebnih podatkov, ki so nam jih zaupali, in nameni njihove uporabe.

A. ZAKAJ IN NA KAKŠNI PODLAGI UPORABLJAMO OSEBNE PODATKE

 1. Izvajanje pogodb

Družba Hit Larix d.d. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb.

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika, obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb naročniškega ali drugega pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja. V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, družba Hit Larix d.d. obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve posameznikom, ter opredelitve njihovih učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih prodajnih aktivnosti.

Nadalje družba Hit Larix d.d. osebne podatke obdeluje tudi zaradi izvrševanja pravic in obveznosti v klubu zvestobe. Uporaba osebnih podatkov, potrebna za namen izvajanja pogodbe o včlanitvi v klub zvestobe – Elite Player’s Club, zajema uporabo osebnih podatkov, ki je nujno potrebna za izvajanje storitve Elite Player’s Club, npr. sledenje zbiranju in koriščenju točk, nudenje ugodnosti klubske kartice ter nudenju drugih aktivnosti, ki jih člani izvajajo ob uporabi klubske kartice, kar nam omogoča, da člane kluba zvestobe na podlagi nadaljnje obdelave njihovih osebnih podatkov razvrstimo v posamezno skupino članov (member, gold ali exclusive klubska kartica in podobno). Več o tem si lahko preberete v Splošnih pogojih poslovanja Elite Player’s Club-a.

Družba Hit Larix d.d. ne odgovarja za morebitno zlorabo ali razkritje osebnih podatkov posameznika, ki je posledica neustreznega ravnanja posameznika.

 

 1. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Uporaba osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti zajema zlasti vodenje zapisnikov o varnostnih dogodkih, evidentiranje izdaje računov, evidentiranje kamp gostov, evidentiranje vstopa igralcev in vstopa neigralcev v igralnico, zagotavljanje videonadzora, hranjenje videoposnetkov nadzora nad dogajanjem v igralnicah in drugih prostorih Hit Larixa, vodenje evidence o prejetih denarnih nagradah in daril v blagu gostom v igralnicah, vodenje evidenc drugih transakcij, opravljenih v razmerju do Hit Larix d.d. in gostov, ki so takšne transakcije opravili.

 

Videoposnetki ne bodo predmet nadaljnje obdelave in bodo shranjeni ter obdelovani le znotraj družbe Hit Larix d.d. razen kolikor bo to potrebno zaradi vodenja sodnih ali drugih postopkov. Poleg tega videoposnetki ne bodo preneseni subjektom v tretje države. Videonadzor družbe HIT Larix d.d. omogoča tudi spremljanje dogajanja v živo.

 

 1. Uporaba vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Hit Larix d.d.

Družba Hit Larix d.d. obdeluje osebne podatke na osnovi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva družba Hit Larix d.d. ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z zakonitim interesom družba Hit Larix d.d. obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran družbe (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema), in za namene statistične obdelave, namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimizirani podatki.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Družba Hit Larix d.d. lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

 

 1. Uporaba osebnih podatkov na podlagi soglasja

Družba Hit Larix d.d. v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo osebnega okusa, interesov, in vedenja, tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Soglasje se lahko nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik.

Družba Hit Larix d.d. v  primeru, da je posameznik podal ustrezno soglasje, njegove osebne podatke uporablja za:

OBVEŠČANJE O UGODNOSTIH

Osebne podatke članov Elite Player’s Cluba, pridobljene na podlagi članstva v Elite Player’s Clubu in aktivnosti v tej zvezi, uporabljamo za obveščanje v zvezi z ugodnostmi, ki članom kluba pripadajo na podlagi članstva v Elite Player’s Clubu in morebitnih drugih dejavnosti, ki jih opravijo ob uporabi kartice zvestobe Elite Player’s Club. To velja za vse ugodnosti, ki jih podelimo vsem članom kluba, tiste, ki posameznim članom pripadajo na podlagi vrste članstva v Elite Player’s Clubu (imetnik member, gold ali exclusive klubske kartice), kot tudi tiste, ki članom kluba pripadajo na podlagi morebitnega dnevnega, tedenskega, mesečnega, polletnega, letnega zbiranja in koriščenja točk, in drugih vsakokrat veljavnih promocij posamezne poslovne enote, ki sodeluje v programu Elite Player’s Club, in sicer v skladu s pogoji veljavnimi za konkretno promocijo posamezne poslovne enote.

 

NEPOSREDNO TRŽENJE

Osebne podatke posameznikov, ki so podali ustrezno soglasje, uporabljamo tudi za obveščanje o aktualni in prilagojeni ponudbi, novostih ponudb oz. storitev, nagradnih igrah in drugih novicah poslovnih enot, saj lahko neposredno trženje le na ta način prilagodimo posameznikovemu zanimanju in interesom. Obdelujejo se osebni podatki, za katere je dana privolitev, ter podatki, pridobljeni na podlagi:

 • združevanja članov v posamezne skupine na podlagi obdelave osebnih podatkov, in
 • postopkov analiziranja osebnih podatkov na individualni ravni, kar je nujno za razvrščanje v skupine iz prejšnje alineje, in na tej podlagi pripravo ponudb, ki so prilagojene potrebam posameznikov.

ANKETE, ANALIZE IN RAZISKAVE

Osebne podatke, pridobljene na podlagi članstva v Elite Player’s Clubu in aktivnosti v tej zvezi, uporabljamo za izvajanje anket, analiz in raziskav, ki niso namenjene trženju, temveč predvsem izboljšanju ponudbe in storitev poslovnih enot, in vključujejo analize poslovanja, obiska ipd.

 

OBSTOJ RAČUNALNIŠKE (AVTOMATIZIRANE) OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Hit Larix d.d. pri obdelavi osebnih podatkov uporablja računalniške sisteme, na podlagi katerih se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano. Ti sistemi so nujno potrebni in se uporabljajo za ustrezno razvrščanje članov Elite Player’s Cluba v skupine (member, gold in exclusive klubska kartica) na podlagi oblikovanih profilov, kot tudi za ustrezno določanje pridobljenih in koriščenih točk ter ugodnosti klubske kartice, ki jih s svojimi  aktivnostmi dosežejo člani kluba zvestobe.

Avtomatizirano (torej izključno na podlagi računalniškega vodenja oziroma odločanja) se izvaja tudi obveščanje o pridobljenih ugodnostih posameznega člana Elite Player’s Cluba, izvajanje neposrednega trženja na podlagi osebnih podatkov, pridobljenih v okviru članstva v Elite Player’s Clubu, kot tudi pošiljanje anket ter izvajanje analiz in raziskav na podlagi izsledkov anket in drugih aktivnosti v okviru Elite Player’s Cluba, če ste za takšno obdelavo podali svoje soglasje.

V zvezi z odločitvami na podlagi osebnih podatkov, ki temeljijo zgolj na zgoraj opisani avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov v okviru izvajanja storitve članstva v Elite Player’s Clubu, vključno z oblikovanjem segmentov in profilov na njihovi podlagi, in ki pomenijo določene pravne učinke ali na podoben način znatno vplivajo na položaj posameznika, ima slednji pravico, da poda zahtevo, da zanj taka odločitev ne velja. Izjema velja, če je taka odločitev nujna za izvajanje storitev, povezanih s članstvom v Elite Player’s Clubu, če za tako obdelavo obstaja izrecna zakonska podlaga na ravni države ali EU, ali če je utemeljena s posameznikovo izrecno privolitvijo v ta namen.

V primeru avtomatiziranega sprejemanja odločitev, segmentiranja in profiliranja, ki je nujno za izvajanje storitev, povezanih s članstvom v Elite Player’s Clubu, ali je utemeljeno na podlagi posameznikove izrecne privolitve, ima posameznik pravico, da zahteva, da odločitev osebno preverimo (pravica do posredovanja upravljavca), do izražanja lastnega stališča v tej zvezi kot tudi do izpodbijanja na tak način sprejetih odločitev. Način izvajanja vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je opisan spodaj v okviru poglavja VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANIMI OSEBNIMI PODATKI.

 

 1. Spletna stran in spletne storitve

Družba Hit Larix d.d. od obiskovalcev svojih spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njenih spletnih strani.

Osebne podatke, pridobljene prek naših spletnih strani, skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Družba Hit Larix d.d. lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od obiskovalcev spletnih strani, kadar:

 • uporabljajo našo spletno stran,
 • uporabljajo naše storitve,
 • stopijo v stik z nami,
 • so prejemniki naših storitev.

Družba Hit Larix d.d. osebne podatke uporablja z namenom, da:

 • obiskovalcem zagotovi informacije, ki so jih zahtevali od nas,
 • izboljša uporabniško izkušnjo v zvezi z našimi storitvami in spletno stranjo,
 • obvešča o storitvah, novostih in ponudbah, v kolikor obiskovalci za to podajo izrecno privolitev oz. se prijavijo na prejemanje novic,
 • zagotavlja varnost uporabe storitev.

 

Zbiramo lahko naslednje vrste informacij:

 1. Podatke ki nam jih posamezniki posredujejo preko elektronskih obrazcev in poizvedb
 • kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka),
 • vsebina vašega sporočila.
 1. Podatke ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Družba Hit Larix d.d. zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Piškotki, ki jih uporablja večina današnjih spletnih strani doma in v svetu, omogočajo hitro, prijazno in enostavno sodelovanje med posamezniki in spletno stranjo ter posameznikom omogoča prijazno uporabniško izkušnjo v primeru, da posamezniki privolijo v njihovo uporabo. S pomočjo nekaterih piškotkov lahko vzorčimo in segmentiramo obiskovalce in s tem zagotovimo vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika.

 

Hit Larix d.d. uporablja naslednje piškotke:

a) Na spletni strani casino-larix.com:

Potrebni

PiškotekTrajanjeOpis
cookieyes-consent1 letoCookieYes nastavi ta piškotek, da si zapomni nastavitve soglasja uporabnikov, tako da se njihove nastavitve upoštevajo pri njihovih nadaljnjih obiskih tega spletnega mesta. Ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta.

Analitični

PiškotekTrajanjeOpis
_ga2 letiPiškotek _ga, ki ga namesti Google Analytics, izračuna podatke o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah ter spremlja uporabo spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotek anonimno shrani informacije in dodeli naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.
_gid1 danPiškotek _gid, ki ga namesti Google Analytics, shranjuje informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, hkrati pa ustvarja analitično poročilo o delovanju spletnega mesta. Nekateri podatki, ki se zbirajo, vključujejo število obiskovalcev, njihov vir in strani, ki jih obiščejo anonimno.
_gat_gtag_UA_4583780_21 minutoNastavil Google za razlikovanje uporabnikov.

Drugi

PiškotekTrajanjeOpis
_lscache_vary2 dniZagotavlja preprečevanje predpomnjenih strani.

 

 

b) Na spletni strani camp-spik.com:

Potrebni

PiškotekTrajanjeOpis
cookieyes-consent1 letoCookieYes nastavi ta piškotek, da si zapomni nastavitve soglasja uporabnikov, tako da se njihove nastavitve upoštevajo pri njihovih nadaljnjih obiskih tega spletnega mesta. Ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta.
JSESSIONIDsejnePiškotek JSESSIONID New Relic uporablja za shranjevanje identifikatorja seje, tako da lahko New Relic spremlja število sej za aplikacijo.
_GRECAPTCHA5 mesec 27 dniTa piškotek nastavi storitev Google recaptcha za prepoznavanje botov za zaščito spletnega mesta pred zlonamernimi napadi neželene pošte.

Funkcionalni

PiškotekTrajanjeOpis
src1 mesecDomena tega piškotka je v lasti POWr.Inc. Ta piškotek uporablja POWr Social Feed.

Analitični

PiškotekTrajanjeOpis
_ga2 letiPiškotek _ga, ki ga namesti Google Analytics, izračuna podatke o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah ter spremlja uporabo spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotek anonimno shrani informacije in dodeli naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.
_gid1 danPiškotek _gid, ki ga namesti Google Analytics, shranjuje informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, hkrati pa ustvarja analitično poročilo o delovanju spletnega mesta. Nekateri podatki, ki se zbirajo, vključujejo število obiskovalcev, njihov vir in strani, ki jih obiščejo anonimno.
ahoy_visit12 uriTa piškotek nastavi Powr za analitične meritve.
ahoy_visitor2 letoTa piškotek nastavi Powr za analitične meritve.
_gat_powr_apps1 minutoGoogle Analytics nastavi ta piškotek, da zmanjša stopnjo zahtev.

Uspešnosti

PiškotekTrajanjeOpis
_gat1 minutoTa piškotek namesti Google Universal Analytics, da omeji stopnjo zahtev in tako omeji zbiranje podatkov na spletnih mestih z velikim prometom.
unique_idsejneTa piškotek nastavi Powr.io, da ohrani uporabniška stanja med zahtevami strani.

Oglaševalski

PiškotekTrajanjeOpis
POWR_PRODUCTIONsejneTa piškotek nastavi ponudnik Powr. Piškotek se uporablja za pojavno oglasno vsebino na spletnem mestu. Piškotek nastavi POWr Social Feed.

Drugi

PiškotekTrajanjeOpis
editablessejneNi opisa
__cflb7 dniTa piškotek uporablja Cloudflare za uravnoteženje obremenitve.
ahoy_unique_360464912 uriNi opisa
unpublished_content1 letoNi opisa

 

 

c) Na spletni strani gostilna-bor.si:

PiškotekVrstaTrajanjeOpis
_ga2 yearsTa piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah, kampanjah in spremljanje uporabe spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotki anonimno shranjujejo podatke in dodelijo naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.
_gat_gtag_UA_4583780_271 minuteTa piškotek namesti Google Analytics, za razlikovanje uporabnikov.
_gid1 dayTa piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, in pomaga pri ustvarjanju analitičnega poročila o tem, kako deluje spletno mesto. Zbrani podatki, vključno s številom obiskovalcev, virom, od kod prihajajo, in anonimno prikazanimi stranmi.
_lscache_vary2 daysPiškotek zagotovi preprečevanje predpomnjenih strani.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearPiškotek je nastavljen s soglasjem piškotka GDPR, da zabeleži soglasje uporabnika za piškotke v kategoriji “Oglas”.
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsTa piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek se uporablja za shranjevanje soglasja uporabnika za piškotke v kategoriji “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsPiškotek je nastavljen s soglasjem piškotka GDPR, da zabeleži soglasje uporabnika za piškotke v kategoriji “Funkcionalno”.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsTa piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje soglasja uporabnika za piškotke v kategoriji “Potrebno”.
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsTa piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek se uporablja za shranjevanje soglasja uporabnika za piškotke v kategoriji »Drugo.
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsTa piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek se uporablja za shranjevanje soglasja uporabnika za piškotke v kategoriji “Uspešnost”.
viewed_cookie_policy011 monthsPiškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent in se uporablja za shranjevanje, ali je uporabnik privolil v uporabo piškotkov ali ne. Ne hrani nobenih osebnih podatkov.

 

d) Na spletni strani hit-larix.si:

Potrebni

PiškotekTrajanjeOpis
cookieyes-consent1 letoCookieYes nastavi ta piškotek, da si zapomni nastavitve soglasja uporabnikov, tako da se njihove nastavitve upoštevajo pri njihovih nadaljnjih obiskih tega spletnega mesta. Ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta.

 

Piškotki, ki jih uporabljamo, ne vsebujejo podatkov, ki lahko posameznika osebno identificirajo, npr. ime, telefonska številka, poštni in e-poštni naslov, bančna povezava ali podatki o kreditni kartici.

Več o uporabi piškotkov si lahko preberete na spletnih straneh:

https://casino-larix.com/piskotki/

https://www.camp-spik.com/piskotki/

https://gostilna-bor.si/piskotki/

https://hit-larix.si/piskotki/

Več o vedenjskem oglaševanju si lahko preberete na povezavi http://www.youronlinechoices.com/sl/about-behavioural-advertising.

 

 1. Družbena omrežja

Družba Hit Larix d.d. uporablja naslednja družbena omrežja in upravlja z naslednjimi stranmi:

 • Družbeno omrežje Facebook:
  • Igralni salon Casino Larix – fb.com/casinolarix
  • Gostilna & pizzeria Bor – fb.com/gostilnabor
  • Camp Špik – fb.com/campspik

Sodelovanje in objave na družbenih omrežjih so prostovoljne.

Prijazno vabljeni k spremljanju družbe Hit Larix d.d. na družbenih omrežjih!

 

B. KDO LAHKO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima družba sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, in sicer v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Zaposleni v družbi in pogodbeni obdelovalci so zavezani spoštovati določila predpisov o varovanju osebnih podatkov ter veljavnih splošnih aktov družbe Hit Larix d.d. in sklenjenih pogodb o obdelavi osebnih podatkov. Podatki o strankah so poslovna skrivnost družbe.

 

POGODBENI OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Poleg družbe Hit Larix d.d. osebne podatke v imenu družbe in za njen račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci ali uslužbenci pogodbenih obdelovalcev, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov.

Osebne podatke posameznikov obdelujejo:

 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci družbe Hit Larix d.d. (izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, obdelovalci, ki jih družba Hit Larix d.d. angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, upravljalci prodajnih mest, zunanji tržniki, prevozniki, posredniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki družbe Hit Larix d.d. pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in sodnimi postopki),
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

 

C. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe.

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

D. RAZKRIVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Družba Hit Larix d.d. zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi posameznika, ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

 

E. S KATERIMI UKREPI VARUJEMO OSEBNE PODATKE

 1. Zavarovanje prostorov

Prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

 1. Pošiljanje elektronskih sporočil

Elektronski naslov, ki ga navede posameznik, uporabimo izključno zato, da slednjemu posredujemo želene informacije.

Nešifriranih obvestil o podatkih strank po elektronski pošti ne pošiljamo. Če se vsebina vašega sporočila nanaša na pogodbeno razmerje, to elektronsko sporočilo shranimo.

Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev, vas prosimo, da pomislite, da njegova vsebina na spletu morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd.

Zunanji ponudniki storitev, ki za družbo Hit Larix d.d. zaradi zagotavljanja varnosti storitev filtrirajo vhodna elektronska sporočila na neželena sporočila oz. zlonamerno programsko opremo, lahko pridobijo dostop do vašega elektronskega sporočila.

 1. Zaščita dostopa

Omrežje za obdelavo podatkov družbe Hit Larix d.d. je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu, ki ustreza najnovejšemu stanju tehnike. Notranje aplikacije družbe so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim imenom in geslom. Znotraj aplikacij so uporabniške pravice omejene glede na poslovno uporabo prek sistemov za dostop, in sicer na način, da so osebni podatki dostopni izključno tistim zaposlenim, ki so za delo z osebnimi podatki pooblaščeni, pri čemer skrbimo, da do osebnih podatkov posameznikov dostopa čim manjše število zaposlenih.

V družbi Hit Larix d.d. preverjamo, ali so sistemi zaščiteni pred poskusi nedovoljenega dostopa.

 

F. ZAGOTAVLJANJE TOČNIH, POPOLNIH IN AŽURNIH PODATKOV

Družba Hit Larix d.d. si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za z veljavno zakonodajo določene namene in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.

Ne glede na navedeno pa si morajo tudi posamezniki sami prizadevati, da družbo Hit Larix d.d. obveščajo o spremembah osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih in so pomembni za izvajanje pogodbenega razmerja. Podatke bomo popravili in dopolnili takoj, ko bomo obveščeni o spremembi.

 

G. PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANIMI OSEBNIMI PODATKI

V nadaljevanju predstavljamo vse pravice, ki jih imajo posamezniki v zvezi z našo obdelavo njihovih osebnih podatkov in zagotavljanjem njihove zakonite in transparentne obdelave.

Vse zahteve v zvezi s pravicami opisanimi v nadaljevanju lahko posamezniki vložijo pisno z izpolnitvijo kratkega obrazca, ki je dostopen na recepciji igralnega salona Casino Larix, ali s podajo pisne zahteve poslane na naslov: Hit Larix d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora ali elektronski naslov: info@casino-larix.com.

HIT Larix d.d. lahko, kadar ima upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo iz naslova svojih spodaj navedenih pravic, zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

V primeru nejasnosti v zvezi s pravicami, lahko vedno zaprosite za dodatna pojasnila nas ali našega Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

 

 1. Pravica do preklica privolitve

Posameznik lahko svoje soglasje, ki nam ga je podal za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar koli prekliče.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

 1. Pravica do dostopa

Do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, lahko na podlagi vložene zahteve posameznik kadar koli brezplačno dostopa na enostaven način in v razumnih časovnih presledkih.

S tem v zvezi na podlagi zahteve posamezniku potrdimo, ali v zvezi z njim obdelujemo osebne podatke ali ne, in kadar v zvezi z njim obdelujemo osebne podatke zagotovimo njihov dostop in naslednje informacije:

 • namene obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; in
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Za dodatne kopije ali v primeru očitno neutemeljenih ali ponavljajočih se zahtev lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov.

 

 1. Pravica do popravka

Na posameznikovo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo ali dopolnimo netočne oz. neažurne osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z njim.

 

 1. Pravica do izbrisa

Osebne podatke

 • ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • ki se obdelujejo na podlagi preklicane privolitve in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • v zvezi z obdelavo katerih ste ugovarjali, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali tiste,
 • ki so bili obdelani nezakonito,
 • v drugih primerih, določenih v pravu Evropske Unije ali nacionalni zakonodaji,

na posameznikovo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo.

 

 1. Pravica do omejitve obdelave

Obdelavo osebnih podatkov na posameznikovo zahtevo omejimo, kadar

 • posameznik oporeka njihovi točnosti (v tem primeru bomo obdelavo osebnih podatkov omejili za čas preverjanja točnosti teh podatkov),
 • je njihova obdelava nezakonita a želi posameznik namesto njihovega izbrisa zgolj omejiti njihovo obdelavo,
 • jih ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,

V primeru omejitve se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave posameznika o tem vedno obvestimo.

 

 1. Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke, ki nam jih je posameznik posredoval, na posameznikovo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na soglasju ali na pogodbi in kadar je to tehnično izvedljivo.

 

 1. Pravica do ugovora

Če osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, kar vključuje profiliranje, lahko takšni obdelavi posameznik kadar koli ugovarja.

 

 1. Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu

Če na posameznikovo zahtevo ne odgovorimo v roku 1 meseca ali če njegovo zahtevo zavrnemo, lahko posameznik vloži pritožbo, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.

Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od poteka enomesečnega roka oziroma prejema zavrnilnega odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko posameznik poda s pomočjo posebnega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.

 

H. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba Hit Larix d.d. zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve, pri čemer lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljšamo za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Hit Larix d.d. podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba Hit Larix d.d.:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

I. KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S pisno zahtevo, poslano pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v družbi Hit Larix d.d., lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Zahtevo lahko posameznik pošlje na naslov:

TINE MIŠIC

Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

E-mail: tine. misic@odilaw.com

Tel.: 0590 866 03            

 

J. PRIPOROČILA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI

Priporočamo vam, da za varovanje vaše zasebnosti in osebnih podatkov poskrbite tudi sami.

Vsak posameznik je dogovoren, da poskrbi za:

 • varnost uporabniškega imena in gesel, ki naj ga ustrezno hrani ter razkrije le tistim osebam, ki jim popolnoma zaupa,
 • varnost svojega elektronskega naslova
 • ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do različnih vsebin.

 

K. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Družba Hit Larix d.d. si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Hit Larix d.d. uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Priporočamo, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako družba Hit Larix d.d. varuje njihovo zasebnost.

 

L. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA

Upravljavec: Hit Larix d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@casino-larix.com ali nam pišite na naslov: Hit Larix d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

 

Share This: